Philippines

DSIK giải quyết vấn đề thất nghiệp ở người trẻ thông qua Dự án K-12 PLUS từ tháng 12/2013 đến tháng 09/2019. Cùng với các đối tác Đức là Quỹ AFOS, DIHK/AHK, GIZ, sequa và ZDH, DSIK thực hiện hỗ trợ kỹ thuật để mở rộng đào tạo nghề kép trong khuôn khổ chương trình cải cách giáo dục “Kto12”. Trong phạm vi dự án này, DSIK đang thực hiện đào tạo nghề kép về Tài chính, trong đó các hiệp hội và tổ chức đối tác làm việc với các trường trung học phổ thông để đào tạo cho học sinh về Tài chính vi mô, Hạch toán sổ sách hoặc Bảo hiểm vi mô – đây đều là các chuyên ngành có nhu cầu cao trong ngành tài chính Philippines. Sự tham gia của DSIK trong Dự án K-12 PLUS đã dừng lại khi kết thúc giai đoạn 2 của dự án trong tháng 09/2019.

Vào tháng 10/2019, DSIK đã bắt đầu Giai đoạn Định hướng của một dự án mới có tên là Kiện toàn các hiệp hội tài chính (SFA) trong vai trò các đơn vị thực hiện và điều phối giáo dục theo định hướng thực tiễn, dạy nghề và giáo dục tài chính ở Philippines, tiếp tục thực hiện giáo dục kép về tài chính (FDE) và tăng cường nâng cao năng lực, hiểu biết tài chính.

Mục tiêu tổng quát của Dự án SFA là nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình Philippines thông qua tài chính toàn diện và gia tăng tỉ lệ việc làm ở người trẻ. 

Mục tiêu của dự án SFA là kiện toàn các hiệp hội, tổ chức tài chính để trở thành các đơn vị thực hiện và điều phối các biện pháp giáo dục thực tiễn và giáo dục tài chính.

Dự án SFA thực hiện các biện pháp ở cấp độ trung và vi mô. Ở cấp độ trung mô, các hiệp hội tài chính vi mô được kiện toàn để có thể thực hiện đào tạo nghề cho cán bộ của các tổ chức tài chính vi mô, chuyên nghiệp hóa hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô. Ở cấp độ vi mô, việc tăng cường giáo dục tài chính cơ bản cho các bên hữu quan của dự án giúp củng cố và đóng góp vào tài chính toàn diện.

Vào tháng 4 năm 2022, DSIK Philippines đã được tích hợp vào Văn phòng Khu vực Viễn Đông theo Dự án Phát triển Nông thôn Khu vực ở Indonesia và Philippines (RP-RDIP).

Mục tiêu tổng thể của dự án là cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính đầy đủ cho các hộ gia đình, doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ (nông nghiệp) ở các vùng nông thôn được lựa chọn ở Indonesia và Philippines, qua đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trong khu vực.

Mục tiêu của dự án là tăng cường các kỹ năng chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính (vi mô) và hiểu biết về tài chính của sinh viên, hộ gia đình, doanh nghiệp (nông nghiệp) siêu nhỏ và nhỏ ở các vùng nông thôn được chọn ở Indonesia và Philippines.

DSIK Philippines, trong Dự án Khu vực DSIK ở Viễn Đông, hiện đang làm việc với hai hiệp hội đối tác chính bao gồm tổng cộng 370 tổ chức tài chính vi mô thành viên, 2 đối tác dự án tổ chức tài chính vi mô tiên phong và 5 trường học thực hiện giáo dục tài chính kép.

Logos German Cooperation and Partners in Transformation