เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สอดคล้องกับแผนงานปี 2030

งานของมูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสอดคล้องกับแผนงานปี 2030 ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อันเป็นพื้นฐานในการบรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลก โดยที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมทางสังคมและเล็งเห็นถึงขีดจำกัดทางระบบนิเวศน์ของโลกใบนี้  โครงการต่าง ๆ ของทางมูลนิธิฯ มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 10 ด้านดังต่อไปนี้

» อ่านเพิ่มเติม

หัวข้องานหลักของมูลนิธิฯ

วิธีการดำเนินการโครงการ

มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันดำเนินโครงการในทุกมิติของภาคการธนาคาร โดยเน้นความสำคัญที่ 6 มิติหลัก

» อ่านเพิ่มเติม

ภาพรวมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ประเทศที่ดำเนินโครงการของมูลนิธิฯ โดยสังเขป

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศที่ดำเนินโครงการของทางมูลนิธิฯ ได้แก่ ภูฏาน อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และ เวียดนาม

» อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารออมสินภาคี

รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารออมสินที่เป็นภาคีผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่โครงการต่าง ๆ ของ มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ

» อ่านเพิ่มเติม

โครงการในระดับสากล

โครงการทั้งหมดโดยสังเขป

กดคลิกในแผนที่ เพื่อดูข้อมูลโครงการของมูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันจากเว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่มูลนิธิฯ ในกรุงบอนน์

» อ่านเพิ่มเติม