เกมจำลองธุรกิจ

วิธีการที่สร้างความสำเร็จเป็นวงกว้างไปทั่วโลก

เกมจำลองธุรกิจของมูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันเป็นที่รู้จักในระดับสากลในฐานะเครื่องมือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านเหตุการณ์จำลองซึ่งกลั้นกรองให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจลึกซึ้งกว่าแค่ทฤษฎี  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและการขับเคี่ยวหาผู้ชนะเป็นปัจจัยทำให้เกมจำลองธุกริจประสบความสำเร็จอย่างมาก

เกมจำลองธุรกิจเป็นที่ต้องการอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก และยังมีเสียงตอบรับที่สะท้อนประสบการณ์ที่ดีจากผู้เล่นที่เป็นหลักฐานของความสำเร็จของเครื่องมือนี้

การจำลองเหตุการณ์เป็นการเปิดพื้นที่ปลอดความเสี่ยงให้ผู้เล่นสามารถได้ทดลองตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้แบบกล้าได้กล้าเสีย  วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการนี้คือการสอนให้ผู้เล่นได้จับประเด็นปัญหาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้อง  ผู้เล่นในทีมจะต้องตีความผลลัพธ์และประเมินผลงานที่เกิดขึ้นในเกมเพื่อนำไปวางแผนเล่นให้ชนะ

วิทยากรจากต่างประเทศและในประเทศได้รับการฝึกอบรมจากมูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันให้สามารถอ่านผลจากการเล่นเกมในแต่ละรอบและช่วยนำผู้เล่นวิเคราะห์ถอดบทเรียนไปพร้อมกัน

ปัจจับุน มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันมีเกมจำลองธุรกิจจอยู่ 4 เกม ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย

เกมนักออม

เกมนักออมเป็นเกมที่สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในเรื่องของการจัดการเงินสำหรับครัวเรือน คนรุ่นใหม่ และธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ให้เกิดทักษะในการกำหนดงบประมาณในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีการออมเพิ่มมากขึ้น

» อ่านเพิ่มเติม

เกมกิจการขนาดเล็ก

เกมกิจการขนาดเล็กเป็นเกมที่สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่สนใจเรียนรู้เพื่อยกระดับความสำเร็จและความยั่งยืนของกิจการสตาร์ทอัพและกิจการขนาดเล็ก

» อ่านเพิ่มเติม

เกมเกษตรกร

เกมเกษตรกรเป็นเกมที่สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสำหรับเกษตรกรรายย่อย หรือผู้ที่เริ่มประกอบกิจการทางการเกษตรหน้าใหม่ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการบริหารการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

» อ่านเพิ่มเติม

เกมสถาบันไมโครไฟแนนซ์

เกมสถาบันไมโครไฟแนนซ์เป็นเกมที่สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมให้กับผู้จัดการระดับกลางและสูง รวมถึงผู้มีศักยภาพสูงที่อยากเข้าใจการดำเนินงานของสถาบันไมโครไฟแนนซ์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

» อ่านเพิ่มเติม