ประเทศไทย

ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และธนาคารออมสิน (GSB) มูลนิธิ German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK) จัดทำโครงการ “Supporting the Socio-Ecological Transformation of the Economy in Thailand through Financial Literacy” ในเดือนสิงหาคม 2560 เป้าหมายของโครงการคือเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันของคนระดับรากหญ้าโดยเฉพาะสตรีและนักเรียนผ่านการศึกษาทางการเงินและระบบนิเวศในภูมิภาคที่เลือกของประเทศไทย

 

การขาดความสามารถทางการเงินและความเข้าใจทางเศรษฐกิจมีส่วนอย่างมากต่อความยากจน การมีเงินออมไม่เพียงพอ และการเป็นหนี้มากเกินไป นอกจากนี้ยังขัดขวางไม่ให้ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจทั้งหมด

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือประชาชนระดับรากหญ้า (เช่น ครัวเรือนยากจน) และนักเรียนโรงเรียนธนาคารออมสินใน 10 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการเงินและระบบนิเวศของกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ความสามารถของธนาคารออมสินในการตอบสนองความต้องการความสามารถทางการเงินของกลุ่มเป้าหมายควรได้รับการเสริมความแข็งแกร่งผ่านการแทรกแซงโครงการ เช่น การฝึกอบรมและการฝึกสอนของผู้ฝึกสอน (เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน) ซึ่งดำเนินการฝึกอบรม FL แบบมีส่วนร่วมตามความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย การฝึกอบรม FL ที่พัฒนาโดยหัวข้อโครงการเกี่ยวกับการจัดการเงิน การจัดการหนี้ และการออม

ในโรงเรียนที่เลือก จะมีการใช้ Savings Game ซึ่งเป็นการจำลองกระดานผ่านผู้ฝึกสอนของธนาคารออมสิน ผลลัพธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของโครงการคือการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการทั้งในและนอกภาคความรู้ทางการเงิน การแลกเปลี่ยนควรช่วยในการเรียนรู้จากกันและกันและเพื่อระบุคู่ค้าที่เป็นไปได้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โครงการนี้ใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อโปรโมต FL เช่นกัน การฝึกอบรมการจัดการเงินและการบริหารหนี้ฉบับอีเลิร์นนิงได้รับการพัฒนาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โครงการนี้ได้รัยเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) โดยได้รับการอนุมัติเงินทุนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2022 (สิ้นสุดระยะโครงการที่หนึ่ง)  นอกจากนั้นทางโครงการยังมีความร่วมมือกับธนาคารออมสินเยอรมัน Sparkasse Allgäu  

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของเรา, คลิกเพื่อดูวิดีโอของเรา