หัวข้องานหลักของมูลนิธิฯ

มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (DSIK) ดำเนินการโครงการในทุกมิติของภาคการธนาคาร โดยมุ่นเน้นไปที่ 6 มิติหลักที่มีความสำคัญต่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน

 

การสร้างโครงสร้างเชิงสถาบัน

“เป็นธรรม ห่วงใย ใกล้ชิด” – มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันเชี่ยวชาญในการสร้างผลตอบแทนด้านการเงินควบคู่ไปกับการสร้างความรับผิดชอบทางสังคม ที่สำคัญยังมีการสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับทุกคน  ปัจจัยหลักในความสำเร็จมาจากการลดค่าใช้จ่ายด้วยการทำงานผ่านเครือข่ายสมาคมต่าง ๆ และเพิ่มกำไรจากการทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้ DSIK สามารถวางโครงสร้างธนาคารลูกค้ารายย่อยและเปลี่ยนสถาบันไมโครไฟแนนซ์นอกระบบให้เป็นธนาคารไมโครไฟแนนซ์ที่มีการกำกับดูแลถูกต้องได้ อีกทั้งยังเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานที่ส่งมอบการบริการที่มีประโยชน์ให้แก่สมาชิก


ระบบการเงินในชนบท

เงินกู้ ผลิตภัณฑ์การออม ประกัน และการทำธุรกรรม คือหัวใจของระบบการเงินในพื้นที่ชนบท  ทางมูลนิธิมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและเจ้าของกิจการรายย่อย โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อการเกษตรที่คำนึงถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว อีกทั้งระบบการเงินในชนบทยังทำงานกับห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ และใช้เครื่องมือ hedging เช่น การใช้การประกันภัยแก้ปัญหาอย่างเจาะจง หรือการรับประกันการจ่ายเงินและการจัดหาสินค้า


การเงินสีเขียว (Green Finance)

การเงินสีเขียวเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่นำไปพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และช่วยให้คนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้น (เช่น ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันยังช่วยธนาคารในประเทศต่าง ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการระดับเทศบาลนครขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และครัวเรือน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของทางมูลนิธิฯ


การพัฒนาขีดความสามารถ

การจัดฝึกอบรมและพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินโครงการภายใต้มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมัน ทั้งการจัดหลักสูตรอบรมคู่ขนานไปจนถึงการวางรากฐานให้แก่สถาบันฝึกอบรม ทางมูลนิธิฯมุ่งนำหลักการที่ใช้ผลสำเร็จมาบูรณาการเข้ากับแนวคิดด้านการศึกษาขององค์กรภาคี โดยมีการพัฒนาทักษะให้กับวิยากรภายในประเทศนั้น ๆ และจัดหลักสูตรอบรมในหัวข้อต่าง ๆ


ความรู้ทางการเงิน

การตัดสินใจหลาย ๆ อย่างในชีวิตล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน จึงเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงิน  นี่คือสาเหตุที่ทางธนาคารออมสินประเทศเยอรมนีทุ่มเทเสริมสร้างทักษะและความรู้ทางธุรกิจ เช่น “โครงการบริการธนาคารออมสินในโรงเรียน” สำหรับเด็กและคนรุ่นใหม่ หรือ “โครงการเงินกับครัวเรือน” สำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางการเงินให้กับคนทั่วประเทศเยอรมนี  งานของ DSIK มีพื้นฐานมาจากโครงการเหล่านี้แต่นำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทโจทย์และความต้องการของแต่ละประเทศ


การเงิน สำหรับ MSME

วิสาหกิจขนาดกลาง เล็ก และ ย่อม (MSME) เป็นพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน แต่ยังคงต้องพึ่งพาการบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อประสบความสำเร็จ  DSIK มีข้อได้เปรียบด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในกลุ่มการเงินธนาคารออมสิน (Sparkassen Banks Finance Group) ในการช่วยเหลือสนับสนุนธนาคารและสถาบันไมโครไฟแนนซ์ในการขยายและจัดระบบการให้กู้ยืมอย่างมืออาชีพ นับตั้งแต่การออกแบบผลิดภัณฑ์และการฝึกอบรมพนักงาน