เกมเกษตรกร

เกมเกษตรกรเป็นเกมที่สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสำหรับเกษตรกรรายย่อย หรือผู้ที่เริ่มประกอบกิจการทางการเกษตรหน้าใหม่ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการบริหารการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน


วัตถุประสงค์ของการอบรมผ่านการเล่นเกม

 • เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกเมล็ดพันธุ์และระบบการปลูกพืชต่าง ๆ
 • ทำความเข้าใจเรื่องการขายและการักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ระบุ จัดการ และวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเพิ่มคุณสมบัติกับทางธนาคารและช่วยให้มีทางเลือกทางการเงินในอนาคตมากขึ้น
 • วางแผนค่าใช้จ่ายและการลงทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
 • เข้าใจถึงประโยชน์ของการวางแผนธุรกิจระยะยาว
 • ทำความคุ้นเคยกับตัวเลือกในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวผลผลิต ความไม่แน่นอน และช่วงฤดูกาล
 • เข้าใจการลดความเสี่ยงด้วยการออมเงิน ผลิตภัณฑ์เงินกู้ และประกับภัย

วิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

เป้าหมายโดยรวมของเกมเกษตรกรคือการเพิ่มความรู้ทางการเงินและความเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนด้านการเงิน ผ่านประสบการณ์จากการเล่นเกม

กระบวนการเรียนรู้จากการเล่นเกมสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 ช่วง:

 1. ผู้เล่นจะจับกลุ่มกันเป็นทีม โดยแต่ละทีมเหมือนเป็นผู้ประกอบกิจการ และร่วมกันทำการตัดสินใจทางธุรกิจ และทำความเข้าใจปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการเกษตรของทีม (ลงมือเล่น)
 2. ผู้เล่นดูผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของทีม นำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจต่อไปในเกมรวมทั้งการกระทำของตัวผู้เล่นเองด้วย (พิจารณา)
 3. ผู้เล่นนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในเกม (ประยุกต์)
 4. ในช่วงถอดบทเรียน ผู้เล่นจะได้รับคำแนะนำให้นำสิ่งที่เรียนรู้จากเกมไปเริ่มใช้ในธุรกิจจริง (ใช้ในชีวิตจริง)

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกม

 • ช่วยเพิ่มความรู้ทางการเงินและการจัดการการเกษตรด้วยการเลือกพืชพันธุ์และพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
 • เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินและการวางแผนโดยใช้เครื่องมือการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล
 • เข้าใจบทบาทของคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเกษตร เช่น ลูกค้า เพื่อนเกษตรกร สถาบันการเงิน และ ลูกจ้างเกษตรกร
 • รับมือกับเหตุการณ์และความเสี่ยงได้ รวมถึงเตรียมวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าสำหรับปัญทางการเงินและด้านอื่น ๆ
 • วิทยากรผู้มีประสบการณ์จะช่วยนำผู้เล่นวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจมีความซับซ้อน เปรียบเทียบตัวเลือกที่มีความแตกต่างกัน และให้คำอธิบายของตัวเลือกที่ดีที่สุด โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านตัวอย่างที่เกิดขึ้นในธุรกิจจริง

เกมจำลองธุกิจ: หลักสูตรหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สถาบันการเงินและมหาวิทยาลัย

เกมจำลองธุรกิจเป็นที่ต้องการอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก และยังมีเสียงตอบรับที่สะท้อนประสบการณ์ที่ดีจากผู้เล่นที่เป็นหลักฐานของความสำเร็จของเครื่องมือนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมเกษตรกรได้ที่  เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่มูลนิธิฯ.