เกมกิจการขนาดเล็ก

เกมกิจการขนาดเล็กเป็นเกมที่สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่สนใจเรียนรู้เพื่อยกระดับความสำเร็จและความยั่งยืนของกิจการสตาร์ทอัพและกิจการขนาดเล็ก


วัตถุประสงค์ของการอบรมผ่านการเล่นเกม

 • เรียนรู้ทักษะพื้นฐานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ
 • เข้าใจความหมายของความคิดและการกระทำเชิงผู้ประกอบการ
 • เรียนรู้วิธีพัฒนาต่อยอดกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม และวิธีการดูความท้าทายและโอกาสของธุรกิจที่จะเข้ามา
 • เข้าใจพื้นฐานการบัญชี หลักการเรื่องการตรวจสอบ และสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเบื้องต้นได้
 • พัฒนาทักษะความเข้าใจกลุ่มลูกค้าและเรียนรู้วิธีการตลาดพื้นฐาน
 • ทำความเข้าใจสภาพตลาดและการแข่งขัน
 • ทำความเข้าใจจุดเชื่อมระหว่างสถาบันไมโครไฟแนนซ์กับลูกค้าและนำมาประยุกต์ได้

เกมกิจการขนาดเล็กประกอบไปด้วย

ในเกมกระดานนี้ ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นผู้ประกอบการของกิจการร้านน้ำผลไม้ขนาดเล็กร้านหนึ่ง โดยผู้เล่นจะแบ่งเป็นทีมที่ต้องคอยรับมือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตและอุปสรรคที่นายจ้างต้องรับภาระ รวมถึงยังต้องแบกรับภาระความเสี่ยงพร้อมกับมองหาโอกาสในการพัฒนา  ผู้เล่นจะได้หมุนเงินในมือจริง ๆ บนกระดานผ่านการเล่นทั้งหมดสี่รอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เรื่องความรู้ทางการเงิน การบริหารธุรกิจ การขยายตลาดที่เน้นการลงทุน และการกู้ยืม


บทเรียนที่จะได้จากเกม

 • เพิ่มพูนความรู้ทางการเงินในฐานผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเริ่มต้นกิจการขนาดเล็กและดำเนินกิจการด้วยความเข้าใจพื้นฐานด้านบัญชี สามารถใช้เครื่องมือด้านการเงินเบื้องต้นได้ เช่น การคาการณ์ยอดขาย การทำบัญชี และ บันทึกยอดกำไรขาดทุน
 • เข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ เช่น ผู้จำหน่าย ลูกค้า ผู้ให้กู้ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงตั้งเป้าหมายและวางแผนในการรับมือกับแต่ละฝ่าย
 • เรียนรู้การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยการหาตลาดใหม่และริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
 • จัดการรับมือกับเหตุการณ์และความเสี่ยง วางแผนการลงทุน ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงิน
 • วิทยากรผู้มีประสบการณ์จะช่วยนำผู้เล่นวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจมีความซับซ้อน เปรียบเทียบตัวเลือกที่มีความแตกต่างกัน และให้คำอธิบายของตัวเลือกที่ดีที่สุด โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านตัวอย่างที่เกิดขึ้นในธุรกิจจริง

การฝึกอบรมวิทยากร

แนวทางในการฝึกอมรมวิทยากรประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. จัดการฝึกอบรมให้กับวิทยากรในประเทศ (Training of Trainers – ToT) ที่จะทำหน้าที่เผยแพร่เกม โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากต่างประเทศเข้ามาทำการฝึกอบรมให้
 2. เมื่อสิ้นสุด ToT วิทยากรจะนำเกมและอุปกรณ์ทั้งหมดไปเริ่มลงสอนจริงให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพและกิจการขนาดเล็ก โดยวิทยากรจะจับคู่ทำงานด้วยกัน
 3. จากนั้นบรรดาวิทยากรจะกลับมาเจอกันในการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการลงสอนและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม โดยจะมีประกาศนียบัตรให้เมื่อวิทยากรทำทุกขั้นตอนเสร็จสิ้น

วิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

เป้าหมายโดยรวมของเกมกิจการขนาดเล็กคือการให้ผู้เล่นได้มีประสบการณ์บริหารกิจการขนาดเล็กอย่างได้ผล ผ่านการทำกิจกรรมในเกม

กระบวนการเรียนรู้จากการเล่นเกมสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 ช่วง:

 • ผู้เล่นจะจับกลุ่มกันเป็นทีม โดยแต่ละทีมเหมือนเป็นผู้ประกอบกิจการ และร่วมกันทำการตัดสินใจทางธุรกิจ และทำความเข้าใจปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อกิจการ (ลงมือเล่น)
 • ผู้เล่นดูผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของทีม นำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจต่อไปในเกมรวมทั้งการกระทำของตัวผู้เล่นเองด้วย (พิจารณา)
 • ผู้เล่นนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในเกม (ประยุกต์)
 • ในช่วงถอดบทเรียน ผู้เล่นจะได้รับคำแนะนำให้นำสิ่งที่เรียนรู้จากเกมไปเริ่มใช้ในธุรกิจจริง (ใช้ในชีวิตจริง)

ภาษา และประสบการณ์การใช้เกมจากทั่วโลก

เกมนักออมได้รับการแปลในหลายภาษา และยังสามารถทำการแปลและผลิตสำหรับภาษาอื่น ๆ เพิ่มได้อีก  เนื้อหาเกมได้รับการทดสอบในหลายบริบทวัฒนธรรมทั่วโลกแล้วว่าสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ได้จริง

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมกิจการขนาดเล็กได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิฯ.