เกมนักออม

เกมนักออมเป็นเกมที่สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในเรื่องของการจัดการเงินสำหรับครัวเรือน คนรุ่นใหม่ และธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ให้เกิดทักษะในการกำหนดงบประมาณในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีการออมเพิ่มมากขึ้น


วัตถุประสงค์ของการอบรมผ่านการเล่นเกม

 • เข้าใจความหมายของคำสำคัญต่าง ๆ เช่น เงินเฟ้อ ความมั่นคง และ สภาพคล่อง
 • เข้าใจความหมายของคำว่า งบประมาณครัวเรือน และเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น รายรับ ค่าใช้จ่าย
 • สามารถระบุ จัดการ และวิเคราะห์งบประมาณส่วนตัวและของครอบครัวได้
 • ฝึกทักษะในการระบุและจัดการกับสิ่งจำเป็นและสิ่งที่อยากได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงวางแผนรับมือต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดกับครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • เข้าใจถึงเป้าหมายและประโยชน์ของการออม
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างการออมเงินกับสถาบันการเงิน และแนวทางการออมเงินรูปแบบอื่น
 • ฝึกทักษะในการพิจารณาเลือกสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้

เกมนักออมประกอบไปด้วย:

ในเกมนักออม ผู้เล่นจะเล่นเกมทั้งหมดด้วยกันสามรอบบนกระดานจำลองเหตุการณ์ที่มีทั้งท้าทายและน่าดีใจ โดยผู้เล่นจะแบ่งเป็นทีมและช่วยกันบริหารเงินของครอบครัว  แต่ละทีมครอบครัวต้องพยายามทำคะแนนให้ได้มากกว่าครอบครัวอื่นในเรื่องการบริหารจัดการเงินและเงินออม เพื่อให้ได้แต้มคุณภาพสูงที่สุดเมื่อเกมสิ้นสุดลง

ในฐานะสมาชิกครอบครัว ผู้เล่นแต่ละคนจะร่วมกันตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันตามเหตุการณ์สำคัญของแต่ละช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเริ่มโจขึ้นและต้องไปโรงเรียน แต่งงาน ดูแลลูกและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว  หากสมาชิกในครอบครัวเห็นไม่ตรงกัน ทั้งทีมครอบครัวต้องพูดคุยเพื่อหาทางออกและตัดสินใจร่วมกันเป็นครอบครัวเพื่อเก็บแต้มคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ได้มากที่สุด


บทเรียนที่จะได้รับจากเกมนักออม

 • ช่วยเพิ่มความรู้ทางการเงิน ในการตั้งและบริหารงบประมาณในครอบครัว และทราบถึงประโยชน์ระยะยาวของจากการวางแผนงบประมาณระยะยาว
 • เข้าใจหลักการเศรษฐศาสตร์มหาภาคเบื้องต้น เช่น เรื่องเงินเฟ้อ อำนาจซื้อ เป็นต้น
 • เรียนรู้ถึงประโยชน์และวัตถุประสงค์ของเงินออม เมื่อเทียบกับเงินกู้
 • เข้าใจถึงบทบาทของสถาบันการเงินต่อลูกค้าและเศรษฐกิจและสามารถเลือกสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและการบริการที่เหมาะสม
 • วิทยากรผู้มีประสบการณ์จะช่วยนำผู้เล่นวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจมีความซับซ้อน เปรียบเทียบตัวเลือกที่มีความแตกต่างกัน และให้คำอธิบายของตัวเลือกที่ดีที่สุด โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

การฝึกอบรมวิทยากร

แนวทางในการฝึกอมรมวิทยากรประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. จัดการฝึกอบรมให้กับวิทยากรในประเทศ (Training of Trainers – ToT) ที่จะทำหน้าที่เผยแพร่เกม โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากต่างประเทศเข้ามาทำการฝึกอบรมให้
 2. เมื่อสิ้นสุด ToT วิทยากรจะนำเกมและอุปกรณ์ทั้งหมดไปเริ่มลงสอนจริงให้กับชาวบ้าน คนรุ่นใหม่ และธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก โดยวิทยากรจะจับคู่ทำงานด้วยกัน
 3. จากนั้นบรรดาวิทยากรจะกลับมาเจอกันในการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการลงสอนและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม โดยจะมีประกาศนียบัตรให้เมื่อวิทยากรทำทุกขั้นตอนเสร็จสิ้น

วิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

เป้าหมายโดยรวมของเกมนักออมคือการให้ผู้ได้เล่นได้มีประสบการณ์ในการจัดการเงินในครอบครัวและเก็บออมเงินอย่างได้ผล ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเล่นเกม

กระบวนการเรียนรู้ได้สามารถจำแนกออกมาได้ 4 ช่วงด้วยกัน:

 • ผู้เล่นจะจับกลุ่มกันเป็นทีม โดยแต่ละทีมเหมือนเป็นครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน และช่วยกันตัดสินใจเรื่องของครอบครัว เช่น การหารายได้ เลือกค่าใช้จ่าย การตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของสมาชิกแต่ละคนในบ้าน รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวางแผนออมเงิน (ลงมือเล่น)
 • ผู้เล่นดูผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของทีม นำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจต่อไปในเกมรวมทั้งการกระทำของตัวผู้เล่นเองด้วย (พิจารณา)
 • ผู้เล่นนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในเกม (ประยุกต์)
 • ในช่วงถอดบทเรียน ผู้เล่นจะได้รับคำแนะนำให้นำสิ่งที่เรียนรู้จากเกมไปเริ่มใช้ในชีวิตจริง (ใช้ในชีวิตจริง)

ภาษา และ ประสบการณ์การใช้เกมจากทั่วโลก

เกมนักออมได้รับการแปลในหลายภาษา และยังสามารถทำการแปลและผลิตสำหรับภาษาอื่น ๆ เพิ่มได้อีก  เนื้อหาเกมได้รับการทดสอบในหลายบริบทวัฒนธรรมทั่วโลกแล้วว่าสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ได้จริง

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนักออมได้ที่  เว็บไซต์สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิฯ