เกมสถาบันไมโครไฟแนนซ์

เกมสถาบันไมโครไฟแนนซ์เป็นเกมที่สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมให้กับผู้จัดการระดับกลางและสูง รวมถึงผู้มีศักยภาพสูงที่อยากเข้าใจการดำเนินงานของสถาบันไมโครไฟแนนซ์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี


วัตถุประสงค์ของการอบรมผ่านการเล่นเกม

 • เรียนรู้ถึงสมดุลระหว่างความรับผิดชอบทางสังคมและความยั่งยืนของสถาบันไมโครไฟแนนซ์
 • พัฒนาและดำเนินการยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล
 • ทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • สำรวจตลาดและเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและผลประกอบการของคู่แข่ง
 • ประเมินสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน
 • สะสมประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • วิเคราะห์และตีความรายงานทางธุรกิจ
 • เพิ่มพูนทักษะในการใช้มาตรการทางธุรกิจและทางไมโครไฟแนนซ์

เนื้อหาของเกมสถาบันไมโครไฟแนนซ์

 • ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของสถาบันไมโครไฟแนนซ์
 • การตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เช่น การวางโครงสร้างงานทรัพยากรบุคคล และการจัดการอบรมและโครงสร้างค่าตอบแทนให้พนักงาน
 • การตลาด ทางเลือกในการเติบโต และจุดยืนในตลาดของสถาบันไมโครไฟแนนซ์
 • การบริหารความเสี่ยงและรับมือกับเหตุวิกฤติในการดำเนินงานทั่วไป
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไร และความยั่งยืนทางการเงิน
 • ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์การออมและผลิตภัณฑ์การเงินอื่น ๆ
 • การเจรจาให้ประสบความสำเร็จกับหน่วยงานผู้ให้ทุน

การอบรมประกอบไปด้วย

วัตถุประสงค์โดยรวมของเกมสถาบันไมโครไฟแนนซ์คือการให้ผู้เล่นได้มีประสบการณ์ในการบริหารสถาบันไมโครไฟแนนซ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการตัดสินใจทางธุรกิจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง  ผู้เล่นจะได้เรียนรู้หลักการสำคัญของการบริหารธุรกิจ เช่น การตัดสินใจจากข้อมูล และการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

กระบวนการเรียนรู้สามารถจำแนกออกมาได้เป็น 6 ช่วงด้วยกัน

 1. ผู้เล่นจะแบ่งเป็นทีม แต่ละทีมทำการบริหารสถาบันไมโครไฟแนนซ์ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของสถาบัน สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจภาพใหญ่ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในภาคไมโครไฟแนนซ์
 2. ผู้เล่นทำการวิเคราะห์รายงานด้านการเงินและผลประกอบการของสถาบัน และตัดสินใจวางแผน (รับมือความเสี่ยง) ในภาพรวม
 3. ผู้เล่นวางแผนธุรกิจและทำการตัดสินใจเป็นทีมสำหรับช่วงต่อไป และนำผลของทุกทีมใส่เข้าไปในโปรแกรมจำลองเหตุการณ์
 4. การจำลองเหตุการณ์จะคำนวณสภาพของตลาดทั้งหมด โดยดูจากการตัดสินใจจากทุกทีม
 5. การจำลองเหตุการณ์จะออกมาเป็นรายงานทั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ซึ่งจะแจกให้แต่ละทีมนำไปวิเคราะห์เพื่อทำการตัดสินใจของทีมสำหรับช่วงต่อไป
 6. เกมจะดำเนินไปทั้งหมดไม่เกินหกรอบ แต่ละทีมจะนำเสนอผลของทีมตอนจบ วิทยากรจะนำผู้เล่นประเมินผลลัพธ์และถอดการเรียนรู้ในบริบทจริงของการดำเนินการสถาบันไมโครไฟแนนซ์

บทเรียนที่จะได้จากเกม

 • ผู้เล่นฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายทางธุรกิจและทำการวิเคราะห์มูลค่าตลาดและแนวโน้มตลาด
 • การกระทำที่ไม่ได้วางแผนเมื่อมาประกอบการใช้หลักการเรื่องความหวัง จะนำไปสู่การสะท้อนประสบการณ์และการวิเคราะห์
 • มีการพิจารณากลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง เพื่อปรับเป้าหมายและแผนธุรกิจ รวมถึงทดสอบความเป็นไปได้ของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น
 • มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อน การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นส่วนสำคัญตลอดทั้งเกม และประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นเกมสามารถนำไปใช้ในงานของสถาบันไมโครไฟแนนซ์ได้จริง

เกมจำลองธุกิจ: หลักสูตรหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สถาบันการเงินและมหาวิทยาลัย

เกมจำลองธุรกิจเป็นที่ต้องการอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก และยังมีเสียงตอบรับที่สะท้อนประสบการณ์ที่ดีจากผู้เล่นที่เป็นหลักฐานของความสำเร็จของเครื่องมือนี้

ตัวอย่างสถาบันการเงินที่นำเกมจำลองธุรกิจไปใช้ ได้แก่

 • ธนาคารแห่งประเทศจีน และ ธนาคารเพื่อการก่อสร้างแห่งประเทศจีน (ธนาคารหลบักสองแห่งของประเทศจีน)
 • Sberbank (ธนาคารอันดับหนึ่งของรัสเซีย)
 • Erste Group Bank AG (ธนาคารชั้นนำของประเทศออสเตรีย มีธนาคารในเครือในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้)
 • Société Generale (ธนาคารชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส มีธนาคารในเครืออยู่ทั่วโลก)
 • Sparkassen-Finanzgruppe (หนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมสถาบันไมโครไฟแนนซ์ได้ที่  เว็บไซต์สำนักงานใหญ่จองทางมูลนิธิฯ.