ภูฏาน

มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือสนับสนุนบริษัท รีนิว ไมโครไฟแนนซ์ จำกัด (RENEW Microfinance Pvt. Ltd.) ในการยกระดับกิจกรรมด้านไมโครไฟแนนซ์ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

โครงการนี้ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2011 จากระดับรากหญ้า เมื่อผ่านไป 10 ปี RENEW MFI ได้วางรากฐานสำคัญไว้กับภาคการเงินของประเทศภูฏาน และสร้างความยั่งยืนด้านการเงินและโครงสร้างเชิงสถาบัน  มูลนิธิธนาคารออมสินร่วมกับ RENEW MFI ได้พัฒนาโมเดลธุรกิจตามด้วยแผนยุทธศาสตร์ “เราไปยังที่ที่เดือดร้อน” และให้ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการเงินให้กลุ่มคนยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกล ซึ่งนับเป็นความสำเร็จให้กับไมโครไฟแนนซ์และสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายและสังคมโดยภาพรวม (สร้างผลลัพธ์แบบชนะ-ชนะ)

ในปี 2019 มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันริเริ่มโครงการพัฒนาชนบท (PRuDent) โดยเป็นโครงการที่มุ่งทำงานกับภาคการเกษตรและครัวเรือนในชนบท  ทาง RENEW MFI มีส่วนช่วยให้มูลนิธิฯพัฒนาการให้บริการทางการเงินสำหรับเกษตรกรพร้อมกับให้ความรู้ทางธุรกิจไปด้วย

ปัจจุบัน มูลนิธิธนาคารออมสินเยอรมันในภูฏานเน้นการนินงานด้าน:

- งานด้านดิจิตัล

- การเงินสีเขียว

- การเงิน MSME

- ความรู้ทางธุรกิจสำหรับเกษตรกร

- พัฒนาโอกาสทางการตลาดสำหรับเกษตรกรชนบท